به LMS هیوا شبکه خوش آمدید. در این سامانه می توانید به دوره های تخصصی شبکه و امنیت دسترسی داشته باشید و در انتها با قبولی در آزمون، گواهینامه دریافت کنید.

    دوره‌های موجود